[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ยะลา เขต 2.

เรื่อง : บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านวังสำราญ
วันที่   18   เมษายน   2563
เข้าชม : 154
Bookmark and Share


 

ชื่อเรื่อง  รายงานการใช้แบบฝึกการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  วิชาภาษาอังกฤษ  

            รหัสวิชา  อ13101  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา                   

            ปีที่ 3  โรงเรียนบ้านวังสำราญ

ผู้ศึกษา  นางกุลปริยา  รุ่งเรือง

           ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนบ้านวังสำราญ

           อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต  2

ปีที่ศึกษา  2562

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

บทคัดย่อ

รายงานการใช้แบบฝึกการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา 

อ11301   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียน           บ้านวังสำราญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต  2  มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ              ดังนี้  1)  เพื่อสร้างแบบฝึกการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา  อ13101  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านวังสำราญ  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  (E1/E2)   2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                      ที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  วิชาภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา  อ13101                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านวังสำราญ  ก่อนเรียน              และหลังเรียน  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1                           ปีการศึกษา  2562   จำนวน  17   คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน  22  แผน  แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  4  เล่ม  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยเลือกตอบ  a  b  c  และ d  จำนวน  20  ข้อ  ผลการศึกษาพบว่า

             1.  ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา  อ13101  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านวังสำราญ  ตามเกณฑ์  80/80  (E1 / E2 )   มีค่า  88.50/86.17  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

             2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนและหลังหลังเรียนของนักเรียน                 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  2.84  

ค่า  t  เท่ากับ  5.78  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

         ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 7 ธ.ค. 2563
     ขอความร่วมมือสมทบทุนและร่วมกิจกรรม"วิ่งเพื่อเด็กกำพร้า” สพป.ปน.2 9 ก.ย. 2563
     บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 18 เม.ย. 2563
     ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 25 มี.ค. 2563
     ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2563 24 ก.พ. 2563


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.