[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ยะลา เขต 2.
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   nangta068   โรงเรียนบ้านรานอ
  ผู้อำนวยการ  นายสุรศักดิ์ บุญราช
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  banrano.sc@hotmail.com

  
   nangta069   โรงเรียนบ้านทำนบ
  ผู้อำนวยการ  นางพิไลลักษณ์ สุขเทพ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   nangta070   โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจิรัติกาล โยธาทิพย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   nangta071   โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวแสงดาว หะสาเมาะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   nangta072   โรงเรียนนิคมฯ 2
  ผู้อำนวยการ  นายจร แก้วหาญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   nangta073   โรงเรียนนิคมฯ 3
  ผู้อำนวยการ  นายสมพงศ์ สุขมล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   nangta074   โรงเรียนนิคมฯ 13
  ผู้อำนวยการ  นางสาวเสาวภางค์ มโนภักดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bangha2515@gmail.com

  
   nangta074   โรงเรียนนิคมฯ 13
  ผู้อำนวยการ  นางสาวเสาวภางค์ มโนภักดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bangha2515@gmail.com

  
   nangta075   โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี
  ผู้อำนวยการ  นายอนุรักษ์ นิแซ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  bantabing@gmail.com

  
   nangta076   โรงเรียนบ้านกือลอง
  ผู้อำนวยการ  นายอดินันท์ คาริม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   nangta077   โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
  ผู้อำนวยการ  นายอับดุลวาหะ นีระฮิง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   nangta078   โรงเรียนนิคมฯ 1
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจินตนา คชกาญจน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  nikomoneschool@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   nangta079   โรงเรียนนิคมฯ 5
  ผู้อำนวยการ  นายอาหะมะ ราแดง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   nangta080   โรงเรียนนิคมฯ 6
  ผู้อำนวยการ  นางสาวพิมล สยมภาค
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   nangta081   โรงเรียนนิคมฯ 10
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรินลณี กาเต๊ะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   nangta082   โรงเรียนนิคมฯ 11
  ผู้อำนวยการ  นางสาวศิริภา ไชยนุ้ย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   nangta085   โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร
  ผู้อำนวยการ  นางประไพ ปุยุ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   nangta086   โรงเรียนบ้านป่าหวัง
  ผู้อำนวยการ  นายฮัมดิลละห์ เจ๊ะเลาะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   nangta087   โรงเรียนบ้านวังหิน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวชฎาธาร หมานสะยะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   nangta088   โรงเรียนบ้านเตาปูน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวยามีล๊ะ หะรง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   nangta089   โรงเรียนบ้านบันนังกูแว
  ผู้อำนวยการ  นางสาวภัทรนรินทร์ โรจน์ศิริตระกูล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   nangta090   โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง
  ผู้อำนวยการ  นารถฤดี ชอบทำเหมือน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   nangta093   โรงเรียนบ้านกาโสด
  ผู้อำนวยการ  นายพีรดนย์ การดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   nangta094   โรงเรียนบ้านธารทิพย์
  ผู้อำนวยการ  นางฮายาตี มามะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   nangta095   โรงเรียนเขื่อนบางลาง
  ผู้อำนวยการ  นายพิเชษฐ์ จิตรประสิทธิ์พร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   nangta096   โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง
  ผู้อำนวยการ  นายภาสกร แก้ววิชิต
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   nangta097   โรงเรียนบ้านบางลาง
  ผู้อำนวยการ  นายอับดุลรอห์มัน บาเน็ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   nangta098   โรงเรียนบ้านสันติ
  ผู้อำนวยการ  นายพารีดี ลาบูอาปี
  ที่ตั้ง  ม.2 อำเภอบันนังสตา ตำบลเขื่อนบางลาง 95130
  เบอร์โทร  bansanti440098@gmail.com

  
   nangta099   โรงเรียนนิคมฯ 9
  ผู้อำนวยการ  นางฮารีนา ดีเยาะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   nangta099   โรงเรียนนิคมฯ 9
  ผู้อำนวยการ  นางฮารีนา ดีเยาะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   nangta100   โรงเรียนบ้านฉลองชัย
  ผู้อำนวยการ  นางวิลาวัลย์ ไชยลำยา
  ที่ตั้ง  5/1 ม.4 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
  เบอร์โทร  1chalongchai@hotmail.com

  
   nangta091   โรงเรียนบ้านบาเจาะ
  ผู้อำนวยการ  นายอดินันท์ สำเร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   nangta092   โรงเรียนบ้านสาคู
  ผู้อำนวยการ  นายมาหะมะ กอสิง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   yaha101   โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน
  ผู้อำนวยการ  นายประภาส ชูปาน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   yaha102   โรงเรียนบ้านซีเยาะ
  ผู้อำนวยการ  นายอาซิ เพ็ญรดา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   yaha103   โรงเรียนบ้านวังสำราญ
  ผู้อำนวยการ  นางวาริน ชูสุวรรณ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   yaha104   โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา
  ผู้อำนวยการ  นายมะสุกรี ลีปะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   yaha112   โรงเรียนบ้านละแอ
  ผู้อำนวยการ  นายอับดนอาซิด ขำนุรักษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  laae.sch@gmail.com

  
   yaha108   โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล)
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกัลยา หัสบดีสุนทร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   yaha109   โรงเรียนบ้านตันหยง
  ผู้อำนวยการ  นายพิชัย คงศรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   yaha110   โรงเรียนบ้านลีตอ
  ผู้อำนวยการ  นายฮูเซ็น คงศรีวีรพันธ์
  ที่ตั้ง  91 หมู่ที่ 3 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
  เบอร์โทร  0872941916

  
   yaha111   โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว (ซีเซะ)
  ผู้อำนวยการ  นายเอกพงษ์ ศรีสุวรรณ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   yaha115   โรงเรียนบ้านปาแดรู
  ผู้อำนวยการ  นายอิสเหาะ แมดือราแม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   yaha116   โรงเรียนบ้านเจาะตาแม
  ผู้อำนวยการ  นายวินิต ด้วงเอียด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   yaha117   โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ
  ผู้อำนวยการ  นายบูหมัด สลำ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   yaha118   โรงเรียนบ้านกาตอง
  ผู้อำนวยการ  นางอุษณีย์ ยาโกะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   yaha119   โรงเรียนบ้านตาชี
  ผู้อำนวยการ  นางสาวลัดดาวัลย์ ยอดพิทักษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   yaha120   โรงเรียนบ้านปะแต
  ผู้อำนวยการ  นายพรชัย มณีรัตน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   yaha121   โรงเรียนบ้านบายอ
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอรพิมล ดำด้วง
  ที่ตั้ง  100 ม.1 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
  เบอร์โทร  0817678966 อีเมลล์ bayor2554@gmail.com

  
   yaha122   โรงเรียนบ้านลือเน็ง
  ผู้อำนวยการ  นางสะปีน๊ะ อายะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   yaha123   โรงเรียนบ้านบาจุ
  ผู้อำนวยการ  นายมะรอนิง บาราเฮง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   yaha124   โรงเรียนท่าละมัย
  ผู้อำนวยการ  นายอภินันต์ ติงสง่า
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  thalamai2554@hotmail.com

  
   yaha125   โรงเรียนสามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นางซูไฮนี แซะอาหลี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   yaha126   โรงเรียนบ้านหลักเขต
  ผู้อำนวยการ  นายภาณุศักดิ์ ขุนทองปาน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   yaha105   โรงเรียนบ้านลากอ
  ผู้อำนวยการ  นายอามีน อัลบุษรา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   yaha106   โรงเรียนบ้านรัตนา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอุไบด๊ะ เหตุหาก
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   yaha107   โรงเรียนบ้านยะหา
  ผู้อำนวยการ  นายนพปฎล เพชรขวัญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   yaha113   โรงเรียนบ้านพงกูแว
  ผู้อำนวยการ  นายอัมพร เพชรโชติ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   yaha114   โรงเรียนอาสินศึกษา
  ผู้อำนวยการ  นายมนตรี มะลี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   kabang196   โรงเรียนบ้านบันนังดามา
  ผู้อำนวยการ  นายมูฮำหมัดบูคอรี มะแอ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   kabang197   โรงเรียนบ้านลาแล
  ผู้อำนวยการ  นางเบญจา พรหมเพ็ชร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   kabang198   โรงเรียนบ้านยือนัง
  ผู้อำนวยการ  นายมัตรอวี บือราเฮง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   kabang199   โรงเรียนบ้านบาละ
  ผู้อำนวยการ  นายสุทิน พรหมเพ็ชร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   kabang200   โรงเรียนบ้านคชศิลา
  ผู้อำนวยการ  นายยศกร ภัทรธนาพรรณ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   kabang201   โรงเรียนบ้านนิบง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวฮายาตี ทิวาสมาน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
ภาพสมาชิก
   kabang202   โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวริฟอัต ยีปาโละ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
   kabang203   โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
  ผู้อำนวยการ  นายศรัทธา ห้องทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  1

  
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.